MythLogBot@irc.freenode.net :: #mythtv-theming

Daily chat history

Current users (3):

MythLogBot, sphery, SteveGoodey
Sunday, September 27th, 2020, 07:00 UTC
[07:00:12] SteveGoodey (SteveGoodey!~steve@host86-150-62-202.range86-150.btcentralplus.com) has joined #mythtv-theming
[10:12:05] SteveGoodey (SteveGoodey!~steve@host86-150-62-202.range86-150.btcentralplus.com) has quit (Quit: Konversation terminated!)
[10:13:26] SteveGoodey (SteveGoodey!~steve@host86-150-62-202.range86-150.btcentralplus.com) has joined #mythtv-theming

IRC Logs collected by BeirdoBot.
Please use the above link to report any bugs.