MythLogBot@irc.freenode.net :: #mythtv-theming

Daily chat history

Current users (3):

MythLogBot, sphery, SteveGoodey
Monday, February 10th, 2020, 09:03 UTC
[09:03:43] SteveGoodey (SteveGoodey!~steve@host86-150-60-252.range86-150.btcentralplus.com) has joined #mythtv-theming
[10:04:05] SteveGoodey (SteveGoodey!~steve@host86-150-60-252.range86-150.btcentralplus.com) has quit (Quit: Konversation terminated!)
[17:06:28] SteveGoodey (SteveGoodey!~steve@host86-150-60-252.range86-150.btcentralplus.com) has joined #mythtv-theming

IRC Logs collected by BeirdoBot.
Please use the above link to report any bugs.