MythLogBot@irc.freenode.net :: #mythtv-theming

Daily chat history

Current users (1):

MythLogBot
Thursday, June 6th, 2019, 07:26 UTC
[07:26:54] SteveGoodey (SteveGoodey!~steve@host86-151-52-18.range86-151.btcentralplus.com) has joined #mythtv-theming
[09:25:55] SteveGoodey (SteveGoodey!~steve@host86-151-52-18.range86-151.btcentralplus.com) has quit (Quit: Konversation terminated!)
[13:28:59] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has joined #mythtv-theming
[13:53:23] SteveGoodey (SteveGoodey!~steve@host86-151-52-18.range86-151.btcentralplus.com) has joined #mythtv-theming
[14:18:08] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has quit (Ping timeout: 248 seconds)
[19:08:02] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has joined #mythtv-theming
[20:04:27] SteveGoodey (SteveGoodey!~steve@host86-151-52-18.range86-151.btcentralplus.com) has quit (Quit: Konversation terminated!)
[22:15:53] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has quit (Ping timeout: 245 seconds)

IRC Logs collected by BeirdoBot.
Please use the above link to report any bugs.