MythLogBot@irc.freenode.net :: #mythtv-theming

Daily chat history

Current users (1):

MythLogBot
Sunday, June 2nd, 2019, 07:13 UTC
[07:13:52] SteveGoodey (SteveGoodey!~steve@host86-149-198-220.range86-149.btcentralplus.com) has joined #mythtv-theming
[10:25:25] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has joined #mythtv-theming
[13:07:44] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has quit (Ping timeout: 258 seconds)
[14:35:59] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has joined #mythtv-theming
[22:33:36] SteveGoodey (SteveGoodey!~steve@host86-149-198-220.range86-149.btcentralplus.com) has quit (Quit: Konversation terminated!)
[22:42:03] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has quit (Ping timeout: 252 seconds)

IRC Logs collected by BeirdoBot.
Please use the above link to report any bugs.