MythLogBot@irc.freenode.net :: #mythtv-theming

Daily chat history

Current users (2):

MythLogBot, sphery
Wednesday, March 13th, 2019, 06:36 UTC
[06:36:08] SteveGoodey (SteveGoodey!~steve@host86-145-19-224.range86-145.btcentralplus.com) has joined #mythtv-theming
[10:14:48] SteveGoodey (SteveGoodey!~steve@host86-145-19-224.range86-145.btcentralplus.com) has quit (Quit: Konversation terminated!)
[16:28:48] SteveGoodey (SteveGoodey!~steve@host86-145-19-224.range86-145.btcentralplus.com) has joined #mythtv-theming
[18:53:21] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has joined #mythtv-theming
[20:59:48] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has quit (Ping timeout: 250 seconds)
[22:12:18] SteveGoodey (SteveGoodey!~steve@host86-145-19-224.range86-145.btcentralplus.com) has quit (Quit: Konversation terminated!)

IRC Logs collected by BeirdoBot.
Please use the above link to report any bugs.