MythLogBot@irc.freenode.net :: #mythtv-theming

Daily chat history

Current users (3):

MythLogBot, sphery, stuartm
Thursday, November 22nd, 2018, 00:10 UTC
[00:10:07] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has quit (Ping timeout: 240 seconds)
[18:11:14] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has joined #mythtv-theming
[23:16:55] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has quit (Ping timeout: 268 seconds)

IRC Logs collected by BeirdoBot.
Please use the above link to report any bugs.