MythLogBot@irc.freenode.net :: #mythtv-theming

Daily chat history

Current users (3):

MythLogBot, sphery, stuartm
Sunday, November 11th, 2018, 02:10 UTC
[02:10:19] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has quit (Ping timeout: 250 seconds)
[11:06:13] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has joined #mythtv-theming
[23:17:58] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has quit (Ping timeout: 244 seconds)

IRC Logs collected by BeirdoBot.
Please use the above link to report any bugs.