MythLogBot@irc.freenode.net :: #mythtv-theming

Daily chat history

Current users (2):

MythLogBot, sphery
Tuesday, September 25th, 2018, 10:49 UTC
[10:49:28] MythLogBot (MythLogBot!~bot@mythtv/bot/MythLogBot) has quit (Client Quit)
[17:24:03] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has joined #mythtv-theming
[18:18:18] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has quit (Ping timeout: 252 seconds)
[21:09:13] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has joined #mythtv-theming
[22:01:43] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has quit (Ping timeout: 245 seconds)

IRC Logs collected by BeirdoBot.
Please use the above link to report any bugs.