MythLogBot@irc.freenode.net :: #mythtv-theming

Daily chat history

Current users (2):

MythLogBot, sphery
Saturday, September 15th, 2018, 08:07 UTC
[08:07:18] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has joined #mythtv-theming
[09:55:46] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has quit (Ping timeout: 272 seconds)
[12:38:48] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has joined #mythtv-theming
[14:36:55] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has quit (Ping timeout: 244 seconds)
[15:15:51] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has joined #mythtv-theming
[21:10:27] natanojl (natanojl!~jonatan@mythtv/developer/natanojl) has quit (Ping timeout: 240 seconds)

IRC Logs collected by BeirdoBot.
Please use the above link to report any bugs.