MythLogBot@irc.freenode.net :: #mythtv-theming

Daily chat history

Current users (8):

Captain_Murdoch, dekarl, MythLogBot, peper03, skd5aner, sphery, stuartm, wagnerrp
Saturday, September 20th, 2014, 09:12 UTC
[09:12:52] MythLogBot (MythLogBot!~bot@mythtv/developer/beirdo) has quit (Client Quit)
[13:40:17] dekarl1 is now known as dekarl
[13:57:02] skd5aner (skd5aner!~skd5aner@229.sub-70-198-68.myvzw.com) has quit (Ping timeout: 272 seconds)
[13:57:38] skd5aner (skd5aner!~skd5aner@229.sub-70-198-68.myvzw.com) has joined #mythtv-theming
[17:52:41] natanojl (natanojl!~jonatan@c83-252-231-38.bredband.comhem.se) has joined #mythtv-theming
[21:08:17] natanojl (natanojl!~jonatan@c83-252-231-38.bredband.comhem.se) has quit (Ping timeout: 272 seconds)

IRC Logs collected by BeirdoBot.
Please use the above link to report any bugs.