MythLogBot@irc.freenode.net :: #mythtv-theming

Daily chat history

Current users (12):

anykey_, Beirdo, brfransen, Captain_Murdoch, jpabq, knightr, mag0o, mrand, MythLogBot, natanojl, skd5aner, sphery
Monday, April 9th, 2012, 08:30 UTC
[08:30:16] natanojl (natanojl!~jonatan@c83-252-237-63.bredband.comhem.se) has joined #mythtv-theming
[08:46:43] sphery (sphery!~mdean@mythtv/developer/sphery) has quit (Read error: Operation timed out)
[08:49:19] sphery (sphery!~mdean@mythtv/developer/sphery) has joined #mythtv-theming
[08:49:19] Mode for #mythtv-theming by ChanServ!ChanServ@services. : +v sphery
[17:40:16] jpabq_ (jpabq_!c742f80c@gateway/web/freenode/ip.199.66.248.12) has joined #mythtv-theming
[17:40:57] jpabq_ (jpabq_!c742f80c@gateway/web/freenode/ip.199.66.248.12) has quit (Quit: Page closed)
[17:41:11] skd5aner (skd5aner!~skd5aner@cpe-071-071-242-134.carolina.res.rr.com) has quit (Ping timeout: 246 seconds)
[17:42:05] abqjp (abqjp!c742f80c@gateway/web/freenode/ip.199.66.248.12) has joined #mythtv-theming
[18:00:51] abqjp (abqjp!c742f80c@gateway/web/freenode/ip.199.66.248.12) has quit (Ping timeout: 245 seconds)
[18:39:19] skd5aner (skd5aner!~skd5aner@cpe-071-071-242-134.carolina.res.rr.com) has joined #mythtv-theming
[19:41:37] abqjp (abqjp!c742f80c@gateway/web/freenode/ip.199.66.248.12) has joined #mythtv-theming
[20:17:22] knightr (knightr!~knightr@mythtv/developer/knightr) has quit (Quit: Leaving)
[20:17:45] knightr (knightr!~knightr@mythtv/developer/knightr) has joined #mythtv-theming
[20:31:41] abqjp (abqjp!c742f80c@gateway/web/freenode/ip.199.66.248.12) has quit (Ping timeout: 245 seconds)

IRC Logs collected by BeirdoBot.
Please use the above link to report any bugs.